1. TILLÄMPLIGHET

1.1. Dessa villkor är tillämpliga på samtliga uppdrag som utförs av Advokatfirman Goddaslaw AB, org. nr. 556955-1178 (”Goddaslaw”) för klients räkning.

1.2. När ni anlitar Goddaslaw anses ni ha accepterat dessa villkor. Avvikelser från villkoren ska vara skriftliga för att vara gällande.

1.3. Villkoren kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på www.goddaslaw.se. Ändringar gäller endast för uppdrag som har påbörjats efter att den nya versionen har lagts ut på vår webbplats.

1.4. Goddaslaw kommer, inom ramen för lag och god advokatsed, efter bästa förmåga tillvarata klientens intresse. Detta innebär bl.a. att uppdrag kommer att utföras med omsorg, noggrannhet och tillbörlig skyndsamhet samt med beaktande av att klienten inte åsamkas onödiga kostnader.

2. IDENTIFIERING

2.1. Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende er och annan person som för er räkning är involverad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver redovisning av varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi kan även komma att inhämta information från externa källor för att verifiera den information som lämnas till oss.

2.2.Goddaslaw är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fallen misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

2.3. När ni anlitar Goddaslaw anses ni ha samtyckt till att vi behandlar era personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt 2. Vi behöver som regel även behandla era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och ni ansvarar för att tillse att dessa personer accepterar sådan behandling. Om ni har frågor om vår personuppgiftsbehandling ber vi er att kontakta ansvarig advokat.

2.4. När Goddaslaw tillhandahåller tjänster momsfritt till en klient i annat land inom EU:s momsområde, dvs. när vi inte är skyldiga att debitera svensk mervärdesskatt, är vi enligt lag skyldiga att till Skatteverket ange klientens VAT-nummer och värdet på de tillhandahållna tjänsterna i en periodisk sammanställning. Om ni motsätter er att vi gör det är vi förhindrade att biträda er.

3. TJÄNSTER

3.1. Goddaslaw accepterar uppdraget som ett uppdrag för Goddaslaw och inte som ett uppdrag för en enskild anställd. Alla Goddaslaws anställda som arbetar med uppdraget utför sina tjänster för er i enlighet med dessa villkor. Dessa personer har inte något personligt ansvar mot er utöver vad som kan följa av tvingande regler. Avtalet om uppdraget är alltså ett avtal med Goddaslaw och inte med någon person som har anknytning till Goddaslaw.

4. UPPDRAGETS OMFATTNING

4.1. Klienten anlitar Goddaslaw genom en muntlig eller skriftlig förfrågan om rådgivning eller biträde. Goddaslaw lämnar en uppdragsbekräftelse, skriftlig eller muntlig, som definierar uppdraget.

4.2. Omfattningen av uppdraget kan komma att ändras under dess gång utan att en ny uppdragsbekräftelse upprättas. Uppdraget gäller normalt sett tills vidare. Ett godkännande avseende åtgärder utanför ramen för uppdraget bör inhämtas från klienten. Skulle sådant samtycke ej kunna inhämtas äger vi rätt att vidtaga dessa åtgärder om de är nödvändiga för uppdragets utförande.

5. ARVODEN

5.1. Uppdrag utförs på löpande räkning eller enligt överenskommen fast pris. Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt. Arvodet debiteras medett skäligt belopp.

5.2. Om inte annat har avtalats bestäms våra arvoden av följande faktorer: (a) den skicklighet, erfarenhet och sakkunskap som uppdraget krävt, (b) uppnått resultat (c) nedlagd tid, (d) det värde som uppdraget avser, (e) eventuella risker för Goddaslaw, (f) den tidspress som gällt för uppdraget och (g) uppdragets komplexitet.

5.3. Utöver våra arvoden kan kostnader för resor och andra nödvändiga eller skäliga utgifter debiteras. Det kan exempelvis gälla registreringsavgifter, undersöknings-kostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän, bud- och resekostnader, kostnader för logi, kopiering, fax och telefon. Normalt betalar vi begränsade utgifter för er räkning och debiterar dem i efterskott, men vi kan komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till er för betalning eller låta er stå som beställare och betalningsansvarig för exempelvis sakkunnig eller annan som behöver anlitas i ett uppdrag.

5.4. I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). Det förekommer dock att den vinnande parten inte ersätts för samtliga rättegångs-kostnader av motparten. Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part måste ni emellertid erlägga full betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft i samband med vårt uppdrag.

6. FAKTURERING

6.1 Vi fakturerar normalt varje månad om vi inte har avtalat annat. På begäran kan vi tillhandahålla er regelbunden information om upparbetade arvoden. Om Goddaslaw och ni inte har avtalat om annat är betalningsvillkoret för våra fakturor 20 dagar. Vi debiterar dröjsmålsränta om 16 procent vid försenad betalning. Vi har också rätt att debitera påminnelseavgifter och inkassokostnader.

6.2. Vi begär förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Förskottet betalas till vårt klientmedelskonto. Förskottet kommer att användas till att reglera framtida fakturor. Totalbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet. En begäran om förskott skall inte ses som en uppskattning av kostnaden i ärendet.

6.3. För det fall uppdrag lämnas av flera klienter gemensamt svarar dessa solidariskt för betalningen av fakturerat belopp.

6.4. Vi förbehåller oss rätten att sälja fakturor till tredje part.

6.5. En utebliven betalning ses ej som en begäran om avslutandet av uppdraget och vi kan komma att utföra arbete även efter utebliven betalning, arbete som klienten är skyldig att betala för.

6.6. För det fall belopp ej erhålles på förfallodagen förbehåller vi oss rätt att ej utföra något ytterligare arbete i ärendet innan full betalning skett, dock med de begränsningar som följer av de av Advokatsamfundet uppställda etiska reglerna.

6.7. Vi förbehåller sig rätten att ej acceptera att ställa faktura till annan än klienten. Om sådan begäran accepteras uppkommer ej något klientförhållande mellan adressaten av fakturan och Goddaslaw. Vi förbehåller sig rätten att göra   motsvarande identitetskontroll eller kreditupplysning avseende anvisad adressat som föreligger avseende klienten.

6.8. När uppdraget avslutas är klienten skyldig att betala för samtligt arbete utfört i ärendet, oavsett anledning till uppdragets avslutande.

7. RÄTTSSKYDD

7.1 I vissa ärenden kan ersättning för ombudskostnader, i vart fall till viss del, täckas av rättsskyddsförsäkring. Ni ska underrätta oss om ni har en rättsskyddsförsäkring. På er begäran kan vi medverka till att er rättsskyddsförsäkring kan tas i anspråk.

7.2 Ersättning för kostnader under rättsskyddsförsäkringen är ett mellanhavande mellan försäkringsbolaget och er. Goddaslaw fakturerar er och när ärendet är avslutat skickar vi en kostnadsräkning jämte en specificerad arbetsredogörelse med en begäran om utbetalning till er i enlighet med kostnadsräkningen, förutsatt att vi dessförinnan erhållit full betalning för nedlagt arbete. Det ska noteras att försäkringsbolaget enligt försäkringsvillkoren kan komma att ersätta en begränsad del av vårt biträde, bl.a. på grund av att villkoren innehåller regler om att inte alla åtgärder ersätts. Eventuell differens mellan vad försäkringsbolaget ersätter och vad Goddaslaw har fakturerat för nedlagt arbete belastar er.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1 Vår rådgivning i uppdraget är anpassad till uppdraget och till de omständigheter, fakta samt instruktioner som ni har gett oss. Vi har rätt att förutsätta att dessa omständigheter, fakta och instruktioner är fullständiga och korrekta. Vi ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av felaktig eller ofullständig information lämnad av er.

8.2. Om Goddaslaw och ni inte har avtalat om annat omfattar rådgivningen i uppdraget inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser. Goddaslaw tillhandahåller inte ekonomisk eller redovisningsmässig rådgivning och inte heller affärsmässiga rekommendationer om en viss investering eller transaktion ska genomföras eller inte.
Goddaslaw är inte skyldig att uppdatera redan lämnad information mot bakgrund av förändrat rättsläge om det ej är nödvändigt för uppdragets fortsatta handläggning eller om specifikt uppdrag ges av klienten.

8.3.Goddaslaws rådgivning i uppdraget avser endast svensk lag och den omfattar alltså inte lagen i någon annan jurisdiktion. Om vi uttalar oss om lagen i andra jurisdiktioner sker det endast med stöd av vår allmänna erfarenhet om juridiska frågor i sådana jurisdiktioner. Sådana uttalanden är inte juridisk rådgivning. Goddaslaw biträder er emellertid gärna med att hämta in nödvändig rådgivning från jurister i sådana jurisdiktioner.

8.4. Vårt ansvar för förmögenhetsskada som ni vållas till följd av fel eller försummelsevid uppdragets utförandeär begränsat till direkt skada och ett belopp om högst50 miljoner svenska kronor eller, om vårt arvode i det aktuella uppdraget understiger en miljon svenska kronor, fem miljoner svenska kronor. Vårt ansvar omfattar emellertid inte minskning eller bortfall avproduktion, omsättning eller vinst, uteblivenförväntad besparing eller annan indirekt skada eller
följdskada, oavsett om skadan varit svår att förutse eller inte.

8.5. Vårt ansvar gentemot er ska reduceras med alla belopp som kan utfås enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse där ni är part eller förmånstagare, om inte det är oförenligt med ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om era rättigheter gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta.

8.6. Vi ansvarar inte för skada som uppkommer genom att ni använt våra arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 8.10 ansvarar vi inte för skada som drabbat tredje man genom att ni använt er av våra arbetsresultat eller råd.

8.7. Om vi har åtagit oss att lämna råd om möjliga skattekonsekvenser omfattar vårt ansvar inte skatter som ni ska betala om det inte vid tidpunkten för vår rådgivning stod klart att ni kunde ha uppnått era kommersiella mål genom att använda en alternativ struktur eller metod utan ytterligare kostnad eller risk och därigenom helt skulle ha undvikit betalningen av dessa skatter.

8.8. Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av oss (oavsett om vi anlitat dem eller om ni kontrakterat dem direkt). Vi ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till oss eller till er. Vi ansvarar inte heller för arvoden och kostnader som sådana rådgivare och fackmän debiterar. Uppdrag till oss att instruera rådgivare innefattar befogenhet för oss att acceptera en ansvarsbegränsning för Er räkning. När vi instruerar andra rådgivare kan vi på er begäran inhämta offerter på arvoden från dem och/eller avtala om arvoden med dem. Även om vi kan bistå er vid diskussioner med andra rådgivare tar vi inte något ansvar för sådana offerter och/eller avtal. Om flera rådgivare är ansvariga gentemot er för en skada som drabbat er ska vårt ersättningsansvar begränsas till den andel av skadan som motsvarar vårt arvode i förhållande till samtliga ansvariga rådgivares arvoden sammanräknade (oavsett om dessa andra rådgivare har uteslutit eller begränsat sitt ansvar eller skulle vara oförmögna att betala sin del av det totala kravet).

8.9 Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

8.10. Om Goddaslaw på er begäran avtalar om att tredje man kan förlita sig på rådgivning eller ett dokument som tagits fram av oss ska det inte öka eller i övrigt påverka vårt ansvar. Goddaslaws ansvar mot en sådan tredje man är detsamma som ansvaret mot er. Eventuella belopp som vi betalar till tredje man till följd av ett sådant ansvar ska i motsvarande mån minska vårt ansvar mot er och vise versa. Även om Goddaslaw särskilt har avtalat om att tredje man får förlita sig på rådgivning eller ett dokument som vi tagit fram åtar sig Goddaslaw därmed inte något rådgivaransvar mot en sådan tredje man. Inte under något förhållande uppstår dock något klientförhållande mellan oss och denne tredje man.

8.11. Om Goddaslaw avbryter utförandet av ett uppdrag eller relationen med er på grund av omständighet som beror på er, eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, skall Goddaslaw inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till.

8.12. Ansvarsbegränsning som enligt dessa villkor eller separat avtal med er gäller för Goddaslaw, gäller i alla avseenden även till förmån för och är tillämpliga på delägare eller tidigare delägare i Goddaslaw och jurister och andra personer som arbetar för, eller har arbetat för, eller anlitas eller har anlitats av Goddaslaw.

8.13. Ovan angivna ansvarsbegränsningar gäller inte i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet.

8.14.Goddaslaw har för sin verksamhet anpassad ansvarsförsäkring.

9. KOMMUNIKATION

9.1. Såvida inte annat avtalats kommunicerar vi med er och andra parter involverade i ett uppdrag bl.a. via internet och e-post. Dessa är effektiva kommunikationssätt vilka dock kan innebära risker för vilka vi inte tar något ansvar. Om ni skulle föredra att inte kommunicera via internet eller e-post i något uppdrag, var vänlig underrätta er ärendeansvarige advokat.

9.2. Våra spam- och virusfilter kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp en viktig e-post via telefon.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH MARKNADSFÖRING

10.1. Vi äger upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som vi skapar i ett uppdrag. Ni har självklart rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som arbetsresultatet tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats, får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av oss ger allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

10.2. När en viss transaktion har blivit allmänt känd kan vi komma att informera om vårt uppdrag för er i vårt marknadsföringsmaterial och på vår webbplats. Sådan information får endast innehålla uppgifter som redan kommit till allmän kännedom. I dessa situationer får vi också, såvida ni inte meddelar oss annat, visa era logotyper i vårt marknadsföringsmaterial. Detsamma gäller även i förhållande till ett ärende som inte är allmänt känt om ni samtyckt till att vi offentliggör vår medverkan.

11. FÖRFARANDE VID KLAGOMÅL OCH KRAV

11.1. Om ni av något skäl är missnöjd med våra tjänster och vill framställa klagomål, ber vi er att meddela ärendeansvarig advokat detta så snart som möjligt.

11.2. Krav ska, för att vara giltigt, framställas skriftligt senast 30 dagar efter det senare av (i) dagen för vår sista faktura avseende det uppdrag, till vilket kravet hänför sig och (ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller borde ha blivit kända för er efter rimlig efterforskning.Invändning mot storleken på vårt fakturerade arvode ska framställas senast innan fakturan förfaller till betalning.

11.3. Om ert krav mot oss baseras på tredje mans, skattemyndighets eller annan myndighets krav mot er ska vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning under förutsättning att vi håller er skadeslös. Om ni reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan vårt samtycke, ska vi inte ha något ansvar för kravet. Om ni ersätts av oss för något krav ska ni, som villkor för vår ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man till oss eller till våra försäkringsgivare.

11.4. Inte under några omständigheter kan ett krav framställas senare än tio år efter det att den rådgivning som kravet avser lämnades.

12. SEKRETESS

12.1. Vi skyddar på lämpligt sätt och i enlighet med god advokatsed den information som ni lämnar till oss.

12.2. I vissa fall åligger det oss emellertid enligt lag att lämna ut sådan information. Härutöver tillåter god advokatsed att vi lämnar ut sådan information i vissa situationer. I de fall vi utför ett uppdrag för fler än en klient har vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som en av klienterna lämnat till oss till de andra klienterna. I vissa fall har vi dessutom enligt god advokatsed en skyldighet att delge de andra klienterna sådant material och information.

12.3. Om vi i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt er.

13. INTRESSEKONFLIKTER

13.1. Vi kan vara förhindrade att åta oss ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till annan klient. Därför genomför vi en kontroll av om intressekonflikt föreligger enligt tillämpliga regler om god advokatsed innan vi åtar oss ett uppdrag.

13.2. Trots kontroller kan det inträffa omständigheter som gör att vi är förhindrade att företräda er i ett pågående eller framtida uppdrag. Skulle detta inträffa åtar vi oss att behandla våra klienter rättvist med beaktande av tillämpliga regler om god advokatsed. Med hänsyn till det föregående är det därför viktigt att ni före och under uppdraget förser oss med den information som ni bedömer kan vara relevant för att avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

14. ARKIVERING

14.1. Om vi inte har avtalat om annat kommer vi att sända alla originalhandlingar till er när uppdraget har avslutats. Vi kommer att behålla kopior av handlingar och arbetsresultat för vår egen arkivering (hos oss eller hos tredje man och i pappers- eller elektronisk form).

14.2. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt vår uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag eller god advokatsed. Eftersom vi är skyldiga att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som genererats i uppdraget, kan vi inte tillmötesgå en begäran att återlämna (utan att göra och behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut.

15. AVSLUTANDE AV UPPDRAG

15.1. Goddaslaw äger rätt att frånträda uppdraget i enlighet med vad som föreskrivs i Advokatsamfundets etiska regler. Detta innebär bland annat att frånträdande kan ske   om betalning ej sker i tid, oriktig informationlämnas från klienten eller om förtroende ej kvarstår mellan oss och klienten.

15.2. På grund av intressekonflikter (jäv) kan vi vara förhindrade att ta ossann uppdrag. Trots jävskontroller vid uppdragets påbörjande kan situation komma att
uppstå under uppdragets gång som förhindrar oss att fortsätta arbete.

16. SPRÅK

16.1. Dessa villkor har tagits fram på svenska och engelska. Den engelska versionen utgör endast en översättning,den svenska versionen äger alltid företräde.

17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

17.1. Tvist med anledning av dessa allmänna villkor, eventuella särskilda villkor för uppdraget, vårt uppdrag eller våra tjänster, ska slutligt avgöras av svensk allmändomstol. Svensk lag skall tillämpas.

17.2. Goddaslaw har rätt att väcka talan angående förfallen fordran i domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.

×
Advokatbyrån Goddaslaw

Subscribe to our mailing list

* indicates required